نمونه‌های کابین عقب وانت T205 هیوسو

کابین عقب هیوسو

کابین عقب هیوسو

به سفارش خودروسازی یزد
کابین عقب وانت هیوسو

کابین عقب وانت هیوسو

به سفارش خودروسازی یزد